ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l

Unikátny produkt: ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l. Jedná sa výnimočný kúsok, ktorý vyrába značka Ecogenic. Vyzerá úplne skvele. Pozrite sa na viac informácií.

Značka Ecogenic vyrába produkty, ktoré sú veľmi obľúbené. Ponúka kvalitu za rozumnú cenu. Teraz stojí iba 6 €, o je veľmi dobrá cena.

Aktuálne je ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l skladom. Kúpite ho v tomto e-shopu, kde ho predávajú lacno. Nie je dôvod ďalej čakať.

Tovar: ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l

Výrobca: Ecogenic

Hodnotenia produktu:

Parametre

Zloženie Natriumlaurylsulfát, alkyl polyglykosid. Podľa nariadenia (ES) č. 648/2004 o detergentoch obsahuje: 5- <15% aniónové povrchovo aktívne látky, 5- <15 % neiónové povrchovo aktívne látky. NEBEZPEČENSTVO: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. O značke: Nesie označenie ECO garantee a Vegan. Ecogenic je značka tureckej spoločnosti

EAN: 8690588005645

Kategórie

Tovar - ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l - je zaradený v:

Pracie prostriedky
Antiestrogénna drogéria
Skúsenosti a recenzia na tento tovar vyzerajú dobre